Projekční kancelář Ing. Vratislav Štefko

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

Uvažujete o zateplení RD, výstavbě nízkoenergetického domu, výměně neokologických zdrojů tepla, o instalaci solárních termických nebo fotovoltaických systémů?

Pokud ano, pak následující řádky jsou určeny vám. Najdete zde vše podstatné co potřebujete vědět.

 Program Nová zelená úsporám se řídí Směrnici MŽP č. 2/2015, kterou naleznete na internetových stránkách Programu, sekce dokumenty ke stažení. 

Na začátek budete potřebovat projektanta a energetického specialistu, kteří vám zpracují odborný posudek ...

Podmínky pro zařazení do programu splníte tím, že doložíte odborný posudek zpracovaný oprávněnou osobou. Ten se skládá ze dvou částí:

 • projektová dokumentace, 

 • energetický posudek.

Ke zpracování projektové dokumentace je nutná autorizace podle zákona o výkonu povolání autorizovaných architektů, inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Seznamy autorizovaných osob najdete na internetových stránkách ČKAIT   a ČKA. My vám nabízímé služby autorizovaného inženýra Ing. Vratislav Štefko, ČKAIT 1100560.

Seznam energetických specialistů je dostupný na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu . My vám nabízíme služby energetického experta Ing. Vratislav Štefko, zapsaného v seznamu na Ministerstvu průmyslu a obchodu pod číslemm oprávnění 0811.

Stavební záměr bude potřeba poté projednat s příslušným stavebním úřadem ...

Projednáte Váš stavební záměr s příslušným stavebním úřadem a pokud je to nutné, upravíme odborný posudek podle potřeby.

Dále bude potřeba vyplnit krycí list technických parametrů ve spolupráci se zpracovatelem odborného posudku ...

Nezbytnou přílohou žádosti o podporu je také krycí list technických parametrů, který řádně vyplníme a necháme podepsán vámi a zpracovatelem odborného posudku.

Pak se musí vyplnit a odeslat elektronická žádost o podporu ...

 

Pak se musí vyplnit a odeslat elektronická žádost o podporu ...

Nyní se dostáváte k samotnému podání žádosti. Na internetových stránkách programu provedeme elektronickou evidenci žádosti. Pro správné elektronické podání použijeme údaje z odborného posudku, které jsou zapsané v krycím listu technických parametrů. 

Žádost o podporu včetně povinných příloh se následně doručí Fondu v listinné podobě ...

Po úspěšné evidenci žádosti na webových stránkách vytiskneme a podepíšeme vygenerovaný formulář žádosti a spolu s dalšími přílohami jej doručíme na adresu Krajského pracoviště Státního fondu životního prostředí ČR, který si určíte. Nejpozději do 5 kalendářních dní ode dne elektronické evidence žádosti, pak předáme žádost v listinné podobě na příslušné Krajské pracoviště SFŽP.

Jedná se o níže uvedené dokumenty:

 • podepsaný formulář žádosti o podporu (vygenerovaný na webových stránkách),

 • doklad o projednání stavebního záměru s příslušným stavebním úřadem,

 • list vlastnictví, který není starší než 90 dní,

 • doklad o právní subjektivitě (pouze u právnických osob či fyzických osob podnikajících),

 • plná moc s úředně ověřenými podpisy (pouze v případě zastoupení třetí osobou),

 • souhlasné prohlášení ostatních spoluvlastníků nemovitosti s úředně ověřenými podpisy (pouze v případě, že má váš rodinný dům více vlastníků – předkládá se i v případě společného jmění manželů),

 • odborný posudek zpracovaný autorizovanou osobou (projektantem) a energetickým specialistou, 

 • průkaz energetické náročnosti budovy (pouze pro oblast A a B),

 • krycí list technických parametrů s výkazem výměr potvrtený energetickým specialistou,

 • dokumenty k veřejné podpoře (pouze pro podnikatele, jsou-li naplněny znaky veřejné podpory),

 • doklad o vlastnictví bankovního účtu.

Úplný seznam povinných příloh je uveden v Závazných pokynech pro NZÚ

Následně proběhne kontrola žádosti Fondem ...

Doručenou žádost včetně všech povinných příloh fond překontroluje. V případě nedostatků vás fond písemně vyzve k jejich odstranění, ale pouze jedenkrát v každém kroku kontroly.

Na odstranění nedostatků vám fond poskytne přiměřenou lhůtu. Neodstraníte-li nedostatky ve stanovené lhůtě, bude další administrace vaší žádosti ukončena a zamítnuta.

Pokračuje se akceptací žádosti Fondem ...

Bude-li žádost v pořádku, fond vás bude písemně informovat o její akceptaci. 

Budete potřebovat odborný technický dozor stavebníka ...

Protože se jedná o opatření spolufinancovaná z veřejných prostředků, je vaší povinností zajistit odborný technický dozor stavebníka nad prováděním stavby. Technický dozor zajistíme.

Na co je potřeba dávat pozor při volbě konkrétních materiálů, výrobků a jejich dodavatele ...

Při realizaci jednotlivých opatření je třeba dát pozor, aby byly zvoleny pouze materiály, výrobky nebo technologie ze Seznamu výrobků a technologií a jejich realizaci musí provést pouze osoba uvedená v Seznamu odborných dodavatelů. Seznam výrobků a technologií (SVT)  a Seznam odborných dodavatelů (SOD) jsou k dispozici na internetových stránkách Programu.

Samotná realizace opatření ...

Všechna opatření musí být provedena podle schváleného odborného posudku. Jejich realizaci musíte dokončit nejpozději do konce doby stanové v akceptačním dopise.

Závěrečné vyhodnocení žádosti ...

Řádné ukončení realizace je nutné doložit fondu předložením dokumentů podle Závazných pokynů NZÚ Fond provede kontrolu a v případě zjištěných nedostatků vyzve písemně k jejich odstranění. Na odstranění nedostatků fond poskytne přiměřenou lhůtu. Nebudou-li nedostatky ve stanovené lhůtě odstraněny, bude další administrace žádosti o podporu ukončena.

Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace ...

Vyhodnotí-li fond žádost i realizaci opatření jako bezchybné, proběhne registrace akce a bude doručeno Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Výplata dotace ...

Dotace bude vyplacena na bankovní účet nejpozději do 90 dní ode dne vydání Registrace a rozhodnutí o poskytnutí dotace.