Projekční kancelář Ing. Vratislav Štefko

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV

Pojem průkaz energetické náročnosti je definovaný v zákoně č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů. Průkazem energetické náročnosti (dále „průkaz“) se rozumí dokument s informacemi o energetické náročnosti budovy, nebo ucelené části budovy (např. bytu). Průkaz zařadí danou nemovitost do tzv. třídy energetické náročnosti od A (mimořádně úsporná) až po G (mimořádně nehospodárná). Výsledné grafické znázornění je podobné tzv. energetickým štítkům, se kterými se můžeme setkat v prodejnách elektrospotřebičů např. na ledničkách.

 Průkaz platí 10 let ode dne data jeho vyhotovení, pokud budova nebyla rekonstruována (neprošla tzv. větší změnou dokončené budovy) nebo v ní nebyl měněn způsob vytápění. Průkaz musí být zpracován pouze příslušným energetickým specialistou, který je držitelem oprávnění uděleného Ministerstvem průmyslu a obchodu. Seznam energetických specialistů je na stránkách Ministerstva obchodu a průmyslu zde (v položce obor je třeba vybrat „energetická certifikace budov“).

Kdy a kdo si musí opatřit Průkaz energetické náročnosti budov?

 Průkazem se dokládá splnění požadavků na energetickou náročnost budovy (více viz sekce Energetická náročnost budovy). Tzn., že pokud stavíte nový dům nebo realizujete na svém domě tzv. větší změnu dokončené budovy (klasicky např. zateplení), musíte mít zpracovaný průkaz. Tento průkaz pak musíte předložit na stavebním úřadě při podání žádosti o stavební povolení, ohlášení stavby nebo  žádosti o změnu stavby před jejím dokončením (to pouze v případě, že tato změna má dopad do energetické náročnosti budovy – např. měníte způsob vytápění budovy oproti původnímu projektu). Energetický specialista, kterého si najmete na zpracování průkazu, zpracuje průkaz podle projektové dokumentace a v případě, že neplníte některý z požadavků na energetickou náročnost budovy, by Vás o tom měl informovat. Takový projekt by neměl být předložen ke stavebnímu povolení.

 Opatřit si průkaz má povinnost rovněž ten stavebník, vlastník budovy nebo SVJ, pokud jeho budovu užívá orgán veřejné moci.

 Od 1. ledna 2013 vznikla povinnost zpracování průkazu energetické náročnosti budov při prodeji a pronájmu budov a to dle § 7a odst. 2 a 3 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií:

Vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek jsou od 1. 1. 2013 povinni:

 Vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek jsou od 1. 1. 2013 povinni:

a) opatřit si průkaz
1. při prodeji budovy nebo ucelené části budovy (např. bytu),
2. při pronájmu budovy,
3. od 1. ledna 2016 při pronájmu ucelené části budovy,

b) předložit průkaz nebo jeho ověřenou kopii
1. možnému kupujícímu budovy nebo ucelené části budovy před uzavřením smluv týkajících se koupě budovy nebo ucelené části budovy,
2. možnému nájemci budovy nebo ucelené části budovy před uzavřením smluv týkajících se nájmu budovy nebo ucelené části budovy,

c) předat průkaz nebo jeho ověřenou kopii
1. kupujícímu budovy nebo ucelené části budovy nejpozději při podpisu kupní smlouvy,
2. nájemci budovy nebo ucelené části budovy nejpozději při podpisu nájemní smlouvy,

d) zajistit uvedení klasifikační třídy ukazatele energetické náročnosti uvedené v průkazu v informačních a reklamních materiálech při
1. prodeji budovy nebo ucelené části budovy,
2. pronájmu budovy nebo ucelené části budovy.

 Pokud je prodej nebo pronájem budovy nebo ucelené části realizován skrze zprostředkovatele (např. realitní kancelář), má tento zprostředkovatel povinnost rovněž uvést klasifikační třídu ukazatele energetické náročnosti v informačních a reklamních materiálech. 

Pokud nemá zprostředkovatel z čeho získat údaj o klasifikační třídě ukazatele energetické náročnosti a nemůže tak dostát své zákonné povinnosti, pak uvede v reklamních a informačních materiálech nejhorší klasifikační třídu (G), někdy třeba i na úkor prodejce, jehož prodávaná nemovitost by mohla být klasifikována lépe, což by mohlo zvýšit její atraktivitu ke koupi. 

Navíc se tím vlastník prodávané budovy nebo SVJ nezbavují povinnosti opatřit si průkaz při prodeji nebo pronájmu – naopak. Tudíž nejen, že se tímto mohou poškodit při prodeji, ale ještě jim hrozí případná pokuta ze strany SEI.

 Vlastník ucelené části budovy (např. bytu) je od 1. 1. 2013 povinen:

a) předložit průkaz nebo jeho ověřenou kopii
1. možnému kupujícímu ucelené části budovy před uzavřením smluv týkajících se koupě jednotky,
2. od 1. ledna 2016 možnému nájemci ucelené části budovy před uzavřením smluv týkajících se nájmu jednotky,
b) předat průkaz nebo jeho ověřenou kopii
1. kupujícímu ucelené části budovy nejpozději při podpisu kupní smlouvy,
2. od 1. ledna 2016 nájemci ucelené části budovy nejpozději při podpisu nájemní smlouvy,
c) zajistit uvedení ukazatelů energetické náročnosti uvedených v průkazu v informačních a reklamních materiálech při
1. prodeji ucelené části budovy,
2. od 1. ledna 2016 pronájmu ucelené části budovy.

 Vzhledem k povinnosti předložit průkaz nebo jeho ověřenou kopii již zájemci o koupi nebo nájem, byť by s tímto zájemcem prodej či pronájem nebyl nakonec realizován, a vzhledem k povinnosti zajistit uvedení klasifikační třídy ukazatele energetické náročnosti v informačních a reklamních materiálech, kterými je i inzerce nabízející nemovitost k prodeji či pronájmu, doporučujeme prodávajícím nebo pronajímajícím učinit kroky k zajištění průkazu ještě před vlastní realizací prodeje nebo pronájmu.

 

Povinnos opatřit si Průkaz energetické náročnosti budov (PENB) pro SVJ

Novelou zákona o hospodaření energií, která byla dne 16. 4. 2015 podepsána prezidentem ČR, se od 1. 7. 2015 ruší povinnost pro bytové domy nechat zpracovat Energetický štítek k určitému datu dle velikosti domu. Povinnost mít zpracovaný průkaz však zůstává.

Povinnost vlastníka či společenství vlastníků jednotek obstarat energetický štítek však zůstává v případě:

1. prodeje celé nebo ucelené části budovy,

2. pronájmu budovy,

3. pronájmu ucelené části budovy.

 

Požádejte SVJ o Průkaz energetické náročnosti budov (PENB) včas

Budete prodávat byt? Požádejte společenství vlastníků jednotek o Průkaz energetické náročnosti budovy co nejdříve. Pokud neuvedete energetickou třídu v inzerci, nebo nepředložíte PENB zájemci při prohlídce, vystavujete se sankci! V případě prodeje bytu budete energetický štítek potřebovat! Stejně tak v případě pronájmu bytu.

Pokud má SVJ energetický štítek vyhotoven, stačí Vám jeho ověřená kopie. Pokud ho nemá, je nejjednodušší ho nechat zpracovat. Energetický štítek domu se vyhotovuje výhradně pro celou budovu a platí pro všechny byty.

 

Nezpracovaný Průkaz energetické náročnosti budov (PENB)? Pokuta pro SVJ.

Společenství vlastníků jednotek má povinnost opatřit si průkaz při prodeji jednotky bez ohledu na to, zda vlastník jednotky nahradil průkaz vyúčtováním dodávek energií za poslední 3 roky. Pokud průkaz ze strany SVJ nebude vlastníkovi předán, lze se s podnětem obrátit na příslušný Územní inspektorát Státní energetické inspekce. Společenství vlastníků jednotek pak hrozí pokuta 200.000,- Kč. Chybějící PENB nevylučuje povinnosti vlastníka jednotky.

 

Kontrola - Státní energetická inspekce

Právo kontrolovat splnění tohoto nařízení kontrolují oblastní inspektoři ze Státní energetické inspekce. Pokud zjistí, že energetický štítek není vyhotoven ve výše uvedených případech, hrozí vlastníkům a společenstvím vlastníků jednotek sankce až do výše 200.000 Kč u právnických osob, 100.000 Kč u fyzických osob.