info@projekty-stefko.cz

+420 720 361 227

POMÍNKY SMLUVNÍHO UJEDNÁNÍ (OBCHODNÍ PODMÍNKY)

A) Všeobecná ustanovení

1. EA, EP, PENB vypracujeme na základě objednávky objednatele.

2. Objednávku nebo odsouhlasenou cenovou nabídku díla potvrdí zhotovitel odběrateli telefonicky či emailem spolu s cenou díla a termínem dodání.

3. EA, EP vypracujeme do 12 dní týdnů. PENB RD běžně do 18 dní (PENB BD, AB a pod. do 28  dní.  

4. Lhůta plnění počíná běžet dnem následujícím po dni převzetí (potvrzení) cenové nabídky, respektive dnem následujícím po dni převzetí objednávky.

5. V objednávce objednatel uvede, zda si přeje provést platbu hotově na provozovně, zálohovou fakturou nebo na dobírku. Neuvede-li objednatel způsob platby, bude PENB zaslán na dobírku.

6. Podkladem pro vypracování EA, EP, PENB je projektová dokumentace stavby vypracovaná dle vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (PD), v platném znění.

7. V případě, že nejsou projektové podklady úplné, nabízíme jejich dopracování za úhradu.

8. PD nám můžete zapůjčit v tištěné nebo elektronické podobě.

9. Vypracovaný EA, EP, PENB předáváme nebo zasíláme zákazníkovi v tištěné podobě spolu se zapůjčenou PD.

10. Platby převodem na účet jsou splatné ve lhůte 14 dní. Ke každé platbě, která bude uskutečněna objednatelem po splatnosti, může být připočtena smluvní pokuta ve výši 0,1% dlužné částky denně.

11. V ceně jsou zahrnuty 2 výtisky PENB, 1 výtisk EA, EP. Další výtisky za úplatu.

12. Za vypracování Průkazu energetické náročnosti identických sekcí bytových domů poskytujeme slevu 15 %.

13. V případech, kdy je důvodné šetření na místě samém, účtujeme výlohy 1 hod á 480 Kč a 1 km cesty tam a zpět á 6 Kč.

14. Nabídkové ceny uvedené v Ceníku platí do odvolání, jejich změny nabývají účinnosti zveřejněním na internetu, dříve sjednané smluvní ceny zůstávají v platnosti.

15. Přijetím cenové nabídky, odesláním objednávky objednatel stvrzuje, že se seznámil s Obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí.

16. Objednatel objednávkou uděluje Zhotoviteli souhlas se zpracování osobních údajů, a to v souladu s ustanovením § 6 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „ZOOÚ“) a od 25. května 2018 v  souladu s čl. 28 odst. 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

B) Cena díla a platební podmínky

Cena za vypracování Průkazu energetické náročnosti budov, Energetického auditu, Energetického posudku, projektových prací apod. (dále též díla) a platební podmínky.

1. Odběratel obdrží dílo zhotovitele za cenu platnou v okamžiku objednání. Dle níže uvedených podmínek může být cena díla navýšena o náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši (poštovné), které je odběratel povinen uhradit zhotoviteli společně s kupní cenou díla. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

2. Cenu díla a případné náklady spojené s balením a dodáním zboží (poštovné) dle kupní smlouvy může odběratel uhradit zhotovitel následujícími způsoby:   
  1. v hotovosti v provozovně zhotovitele
  2. v hotovosti na dobírku v místě určeném v objednávce
  3. platbou předem na účet670100-2211125371/6210

3. Zhotovitel si vyhražuje právo změny cen díla internetové nabídky bez předchozího upozornění. Akční slevy platí jen po vymezenou dobu nebo předmět plnění, není-li u předmětu díla uvedeno jinak. Případné slevy z ceny díla poskytnuté zhotovitelem odběrateli nelze vzájemně kombinovat.    

4. V případech, kdy předmět díla není uveden v internetovém ceníku, účtujeme za práci energetického specialisty HZS á 500 Kč. Cena je konečná.

5.Faktura vystavená zhotovitelem na základě kupní smlouvy mezi zhotovitelem a odběratelem po uhrazení ceny zboží je současně daňovým dokladem. Převzetí zboží odběratelem je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak. Vlastnické právo k prodávanému zboží přechází na odběratele okamžikem úplného zaplacení ceny zboží. Při bezhotovostní úhradě je závazek odběratele uhradit kupní cenu splněn až připsáním celé částky na účet zhotovitele.

6. Platby převodem na účet jsou splatné ve lhůtě 14 dní. Ke každé platbě, která bude uskutečněna objednatelem po splatnosti, může být připočtena smluvní pokuta ve výši 0,1% dlužné částky denně.

7. Při zaslání EA, EP, PENB na dobírku účtujeme za balné, dopravu na poštu, podání na poště a poštovné (dále jen poštovné) 150 Kč.

8. Při zaslání PENB doporučeně poštou účtujeme poštovné 80 Kč.

9. Na realizované zakázky poskytujeme následující slevy.

  1. SZ - sleva pro stálé zákazníky (SZ) se poskytuje na pátou a každou další realizovanou zakázku v běžném roce.
  2. VIP - sleva pro VIP zákazníky (VIP) přináleží patnácté a každé další realizované zakázce v běžném roce.
  3. IC - individuální cena (IC) - cena sjednaná za specifických podmínek.
  4. AC - akce (AC) - sleva poskytována na časově omezenou dobu. 


                            

 

© 2010-2020 Projekční kancelář Ing. Vratislav Štefko | realizace webprofirmy.cz