Projekční kancelář Ing. Vratislav Štefko

POMÍNKY SMLUVNÍHO UJEDNÁNÍ (OBCHODNÍ PODMÍNKY)

A) Všeobecná ustanovení

1. EA, EP, PENB vypracujeme na základě objednávky objednatele.

2. Objednávku nebo odsouhlasenou cenovou nabídku díla potvrdí zhotovitel odběrateli telefonicky či emailem spolu s cenou díla a termínem dodání.

3. EA, EP vypracujeme zpravidla do 12 týdnů. PENB RD běžně do 14 pracovních dnů, PENB BD, AB a pod. do 28  dnů.  

4. Lhůta plnění počíná běžet dnem následujícím po dni převzetí (potvrzení) cenové nabídky, respektive dnem následujícím po dni potvrzení objednávky a převzetím potřebných podkladů. 

5. V objednávce objednatel uvede, zda si přeje provést platbu zálohovou fakturou nebo na dobírku. Neuvede-li objednatel způsob platby, bude vystavena zálohová faktura (ZF) a PENB bude odeslán na adresu objednatele po uhrazení ZF.

6. Podkladem pro vypracování EA, EP, PENB apod. (dokument) je projektová dokumentace stavby vypracovaná dle vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (PD), v platném znění.

7. V případě, že není PD aktuální či je úplná, nelze dokument vyhotovit, dokud nebude PD uvedena do souladu se současným stavem. 

8. Dokument zpracujeme podle aktuální PD. Upřednostňujeme PD v elektronické podobě.

9. Vypracovaný dokument zasíláme zákazníkovi ve formátu PDF, opatřený certifikovaným elektronickým podpisem. 

10. V ceně dokumentu je zahrnuto elektronické vyhotovení PENB, opatřené certifikovaným elektronickým podpisem. Na požádání zašleme 2 výtisky v barevném tisku PENB poštou, za příplatek á 60 Kč každý další výtisk včetně dalšího poštovného. V případě PENB v elektronické podobě, ve formátu PDF opatřeného obyčejným podpisem, nikoliv elektronickým, příplatek taktéž neúčtujeme.

11. Za vypracování Průkazu energetické náročnosti identických sekcí bytových domů poskytujeme slevu 15 %.

12. V případech, kdy je důvodné šetření na místě samém, účtujeme výlohy 1 hod á 650 Kč a 1 km cesty tam a zpět á 6 Kč.

13. Nabídkové ceny uvedené v Ceníku platí do odvolání, jejich změny nabývají účinnosti zveřejněním na internetu, dříve sjednané smluvní ceny zůstávají v platnosti.

14. Přijetím cenové nabídky, odesláním objednávky objednatel stvrzuje, že se seznámil s Obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí.

15. Objednatel objednávkou uděluje Zhotoviteli souhlas se zpracování osobních údajů, a to v souladu s ustanovením § 6 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „ZOOÚ“) a od 25. května 2018 v  souladu s čl. 28 odst. 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

B) Cena díla a platební podmínky

Cena za vypracování Průkazu energetické náročnosti budov, Energetického auditu, Energetického posudku, projektových prací apod. (dále též díla) a platební podmínky.

1. Odběratel obdrží dílo zhotovitele za cenu platnou v okamžiku objednání. Dle níže uvedených podmínek může být cena díla navýšena o náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši (poštovné), které je odběratel povinen uhradit zhotoviteli společně s kupní cenou díla. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

2. Cenu díla a případné náklady spojené s balením a dodáním zboží (poštovné) dle kupní smlouvy může odběratel uhradit zhotovitel následujícími způsoby:   

  1. v hotovosti v provozovně zhotovitele

  2. v hotovosti na dobírku v místě určeném v objednávce

  3. zálohovou fakturou předem na účet 670100-2211125371/6210

3. Zhotovitel si vyhražuje právo změny cen díla internetové nabídky bez předchozího upozornění. Akční slevy platí jen po vymezenou dobu nebo předmět plnění, není-li u předmětu díla uvedeno jinak. Případné slevy z ceny díla poskytnuté zhotovitelem odběrateli nelze vzájemně kombinovat.    

4. V případech, kdy předmět díla není uveden v internetovém ceníku, účtujeme za práci energetického specialisty HZS á 650 Kč. Cena je konečná.

5. Faktura vystavená zhotovitelem na základě kupní smlouvy mezi zhotovitelem a odběratelem po uhrazení ceny zboží je současně daňovým dokladem. Převzetí zboží odběratelem je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak. Vlastnické právo k prodávanému zboží přechází na odběratele okamžikem úplného zaplacení ceny zboží. Při bezhotovostní úhradě je závazek odběratele uhradit kupní cenu splněn až připsáním celé částky na účet zhotovitele.

6. Platby převodem na účet jsou splatné ve lhůtě 14 dní, vyjma zálohové faktury, kde býva splatnost obvykle kratší. Ke každé platbě, která bude uskutečněna objednatelem po splatnosti, může být připočtena smluvní pokuta ve výši 0,1% dlužné částky denně.

7. Na požádání zašleme dokument v tištěné podobě, přičemž účtujeme poštovné 35 Kč, v případě doporučená zásilky účtujeme poštovné 70 Kč.

8. Při zaslání dokumentu na dobírku účtujeme za balné, dopravu na poštu, podání na poště a poštovné (dále jen poštovné) 150 Kč.

9. Na realizované zakázky poskytujeme následující slevy.

  1. SZ - sleva pro stálé zákazníky (SZ) se poskytuje na pátou a každou další realizovanou zakázku v běžném roce.

  2. VIP - sleva pro VIP zákazníky (VIP) přináleží patnácté a každé další realizované zakázce v běžném roce.

  3. IC - individuální cena (IC) - cena sjednaná za specifických podmínek.

  4. AC - akce (AC) - sleva poskytována na časově omezenou dobu.