info@projekty-stefko.cz

+420 720 361 227

POMÍNKY SMLUVNÍHO UJEDNÁNÍ (OBCHODNÍ PODMÍNKY)

1. EA, EP, PENB vypracujeme na základě objednávky objednatele.

2. EA, EP vypracujeme do 21 dní (pracovních). PENB RD běžně do 18 dní (PENB BD, AB a pod. do 28  dní.  

3. Lhůta plnění počíná běžet dnem následujícím po dni převzetí (potvrzení) cenové nabídky, respektive dnem následujícím po dni převzetí objednávky.

4. V objednávce objednatel uvede, zda si přeje provést platbu hotově na provozovně, zálohovou fakturou nebo na dobírku. Neuvede-li objednatel způsob platby, bude PENB zaslán na dobírku.

5. Podkladem pro vypracování EA, EP, PENB je projektová dokumentace stavby vypracovaná dle vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (PD), v platném znění.

6. V případě, že nejsou projektové podklady úplné, nabízíme jejich dopracování za úhradu.

7. PD nám můžete zapůjčit v tištěné nebo elektronické podobě.

8. Vypracovaný EA, EP, PENB předáváme nebo zasíláme zákazníkovi v tištěné podobě spolu se zapůjčenou PD.

9. Platby převodem na účet jsou splatné ve lhůte 14 dní. Ke každé platbě, která bude uskutečněna objednatelem po splatnosti, může být připočtena smluvní pokuta ve výši 0,1% dlužné částky denně.

10. Při zaslání EA, EP, PENB na dobírku účtujeme za balné, dopravu na poštu, podání na poště a poštovné (dále jen poštovné) 120 Kč.

11. Při zaslání PENB doporučeně poštou účtujeme poštovné 60 Kč.

12. V ceně jsou zahrnuty 2 výtisky PENB, 1 výtisk EA, EP. Další výtisky za úplatu.

13. Za vypracování Průkazu energetické náročnosti identických sekcí bytových domů poskytujeme slevu 15 %.

14. V případech, kdy je důvodné šetření na místě samém, účtujeme výlohy 1 hod á 480 Kč a 1 km cesty tam a zpět á 6 Kč.

15. Nabídkové ceny uvedené v Ceníku platí do odvolání, jejich změny nabývají účinnosti zveřejněním na internetu, dříve sjednané smluvní ceny zůstávají v platnosti.

16. Přijetím cenové nabídky, odesláním objednávky objednatel stvrzuje, že se seznámil s Obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí.

17 Objednatel objednávkou uděluje Zhotoviteli souhlas se zpracování osobních údajů, a to v souladu s ustanovením § 6 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „ZOOÚ“) a od 25. května 2018 v  souladu s čl. 28 odst. 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

 18. Na realizované zakázky poskytujeme následující slevy.

SZ - sleva pro stálé zákazníky (SZ) se poskytuje na pátou a každou další realizovanou zakázku.

VIP - sleva pro VIP zákazníky (VIP) přináleží patnácté a každé další realizované zakázce.

IC - individuální cena (IC) - cena sjednaná za specifických podmínek.

AC - akce (AC) - sleva poskytována na časově omezenou dobu. 

 

© 2010-2019 Projekční kancelář Ing. Vratislav Štefko | realizace webprofirmy.cz