Projekční kancelář Ing. Vratislav Štefko

MĚŘENÍ TERMOKAMEROU

Měření termovizní kamerou

Image

Termovizní diagnostika je technický obor, který se zabývá analýzou rozložení teplotního profilu na povrchu tělesa. K měření se používají infračervené kamery, které se také nazývají termovizní kamery. Někdy se pro celý tento technický obor používá označení termovize.

Princip termovizního měření teplotního pole je založen na snímání a vyhodnocování infračerveného záření vyzařovaného měřeným objektem v pásmu elektromagnetických vln s délkou od 0.75 do 15 mikrometrů. Amplituda intezit záření na daných frekvencích, a tedy výsledný tvar intenzity záření v tomto pásmu, charakterizuje termodynamickou teplotu na povrchu měřeného tělesa.

Závislost intenzity tohoto záření na termodynamické teplotě popisuje Planckův vyzařovací zákon zákon. Teplotní profil je z termovizní kamery získán jako obrázek - tzv. termogram. Z analýzy tohoto teplotního profilu lze následně odhadovat úniky tepla (při měření zateplení domu), závady na elektroinstalaci (přehřívání prvků elektrických rozvodů), závady na elektrických strojích a zařízeních (přehřívání motorů, transformátorů, ...) apod.

Měření termovizní kamerou

BudovaTermovizní diagnostika je technický obor, který se zabývá analýzou rozložení teplotního profilu na povrchu tělesa. K měření se používají infračervené kamery, které se také nazývají termovizní kamery. Někdy se pro celý tento technický obor používá označení termovize.

Princip termovizního měření teplotního pole je založen na snímání a vyhodnocování infračerveného záření vyzařovaného měřeným objektem v pásmu elektromagnetických vln s délkou od 0.75 do 15 mikrometrů. Amplituda intezit záření na daných frekvencích, a tedy výsledný tvar intenzity záření v tomto pásmu, charakterizuje termodynamickou teplotu na povrchu měřeného tělesa.

Závislost intenzity tohoto záření na termodynamické teplotě popisuje Planckův vyzařovací zákon zákon. Teplotní profil je z termovizní kamery získán jako obrázek - tzv. termogram. Z analýzy tohoto teplotního profilu lze následně odhadovat úniky tepla (při měření zateplení domu), závady na elektroinstalaci (přehřívání prvků elektrických rozvodů), závady na elektrických strojích a zařízeních (přehřívání motorů, transformátorů, ...) apod.

 Měření konstrukcí budovy

Pohled skrze kameru

Měření termokamerou, šetrným způsobem, bez jakéhokoliv destruktivního zásahu do konstrukcí budov, odhalíme tepelné mosty v obvodových konstrukcích, podkroví, střechách apod. Zkontrolujeme stav zateplení, kvalitu osazení a těsnění oken i dveří, izolace rozvodů, hydrauliku otopného systému.

   Termovize umožňuje zjistit v konstrukcích na systémové hranici budovy tepelně izolační nedostatky, které jsou příčinou zvýšené enegetické náročnosti budovy a ve svém důsledku přinášejí vyšší finanční náklady na provoz budovy (vytápění). Identifikování slabých míst v konstrukci, kudy uniká teplo, je důležité pro zvolení nákladově optimální varianty zateplení budovy.

                                 

 Měření strojů a zařízení v průmyslu

Motor 1Termovize v průmyslových podnicích nachází uplatnění při diagnostice výrobních strojů a zařízení, motorů, čerpadel, kompresorů a pohonu výrobních linek 

Měření termokamerou pomůže odhalit poškozenou izolaci vedení, úniky médií, praskliny v nádobách, přehřívání motorů, trasy skrytých rozvodů. Zaregistruje přehřívání jističů, relé, spojek kabeláže, FM měničů v rozvodech elektrické energie. 

Na základě výsledků provedeného měření se určí míra rizika jednotlivých prvků a spojů. 

 

Měření vedení rozvodů tepla otopných těles

Topeni 1Tepelné ztráty na rozvodech tepla výrazně snižují účinnost zdrojů tepla. Proto je nanejvýš důležité věnovat pozornost rozvodům tepla. Poškozená tepelná izolace na rozvodném potrubí, tepelná izolace v nedostatečné tloušťce, spoje a regulační technika postrádající jakoukoliv tepelnou izolaci mohou ve svém důsledku výrazným způsobem ovlivnit kvalitu vytápění budovy či výrobních provozů. 

Měření termokamerou tak může ukázat nejen na špatnou či nedostatečnou izolaci teplovodu, ale také odhalit vadné zařízení dříve, než přestane být funkčí (dříve, než dojde k havárii). 

Měřením otopných těles a navazujícího rozvodného porubí zjistíme jakým způsobem se pohybuje topné medium, což napomáhá při řešení hydrauliky otopného systému.

 

Termovize silnoproudých rozvodů

 

TrafostaniceTermovize silnoproudých rozvodů upozorní vizuální formou na zvýšené teploty jednotlivých prvků a spojů silnoproudé elektroinstalace. Uplatní se při kontrole vedení elektroinstalace, elektrorozvaděčů, trafostanic, spojek apod. Zařízení musí být v provozu. Spoje, které jsou teplejší než vodič ke kterému jsou připojeny, a jejichž teplota je o 5 oC vyšší, jsou vyhodnocenyjako závada, řadcházející problému. Měření se provádí dle ČSN EN 13187. 

Termovize je přínosem z hlediska bezpečbosti práce na zařízeních. stejně tak je neopominutelný přínos ekonomický. 

 

Podmínky pro měření budov termokamerou

  • Měsíce listopad - březen

  • Venkovní teplota kolem 0 oC

  • Rozdíl teploty v interiéru a exteriéru min. 15 oC

  • Doba měření večer, v noci, brzy ráno

  • Sluneční svit je nežádoucí, stejně tak jako silný déšť nebo sněžení

  • Nežádoucí je taktéž silný vítr

  • Tepelné mosty se měří zevnitř budovy

Měření silnoproudých rozvodů se provádí při 50 % zatížení. V blízkosti měření se nesmí nacházet tepelný zdroj. Bezpečnostní předpisy musí být dodrženy.

 

KONTAKT