Projekční kancelář Ing. Vratislav Štefko

ENERGETICKÝ POSUDEK

Všeobecně

 Energetický posudek (EP) je metoda energetického hodnocení, která slouží k posouzení plnění předem stanovených technických, ekologických a ekonomických parametrů, určených zadavatelem energetického posudku včetně výsledků a hodnocení (§ 2, písm. o) zákona č. 406/2000 Sb.).  Účelem energetického posudku je zhodnocení konkrétního navrženého opatření na základě zpracované projektové dokumentace, nebo zhodnocení přínosu opatření po již provedené realizaci.

 Oproti energetickému auditu slouží energetický posudek k vyhodnocení jednoho, nikoliv někola různých opatření, tedy např. k vyhodnocení úspor vzniklých zateplením jedné budovy v rámci energetického hospodářství několika budov. Výsledkem jsou informace o úsporách nákladů, ekologickém vlivu a časové návratnosti investice navrženého opatření.

Typy energ. posudků (§ 9a, odst. 1 zák. č. 406/2000 sb.)

 Energetický posudek pro:

a) posouzení nákladů a přínosů zajištění vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla v případě výstavby nové výrobny elektřiny nebo podstatné rekonstrukce stávající výrobny elektřiny o celkovém tepelném příkonu nad 20 MW s výjimkou výroben elektřiny s dobou provozu nižší než 1500 hodin za rok a jaderných elektráren,

b) posouzení nákladů a přínosů využití odpadního tepla pro uspokojení ekonomicky odůvodněné poptávky po teple včetně kombinované výroby elektřiny a tepla a připojení zařízení minimálně na soustavu zásobování tepelnou energií, která se nachází do vzdálenosti 1000 metrů od zdroje tepelné energie, v případě výstavby nového nebo podstatné rekonstrukce stávajícího průmyslového provozu o celkovém tepelném příkonunad 20 MW, které produkuje odpadní teplo o využitelné teplotě,

c) posouzení nákladů a přínosů využití odběru odpadního tepla minimálně z průmyslových provozů, které se nachází do vzdálenosti 500 metrů od rozvodného tepelného zařízení, v případě výstavby nové nebo podstatné rekonstrukce stávající soustavy zásobování tepelnou energií se zdroji o celkovém tepelném příkonu nad 20 MW,

d) posouzení proveditelnosti projektů týkajících se snižování energetické náročnosti budov, zvyšování účinnosti užití energie, snižování emisí ze spalovacích zdrojů znečištění nebo využití obnovitelných nebo druhotných zdrojů nebo kombinované výroby elektřiny a teplafinancovaných z programů podpory ze státních, evropských finančních prostředků nebo finančních prostředků pocházejících z prodeje povolenek na emise skleníkových plynů,pokud poskytovatel podpory nestanoví s přihlédnutím k nárokům jednotlivého programu podpory jinak,

e) vyhodnocení plnění parametrů projektů realizovaných v rámci programů podle písmened), pokud poskytovatel podpory nestanoví s přihlédnutím k nárokům jednotlivého programu jinak,

f) stanovení vnitřního výnosového procenta projektu, pokud vznikne nárok na podporu podle zákona o podporovaných zdrojích energie a projekt je financovaný z programů podpory ze státních nebo evropských finančních prostředků anebo z finančních prostředků pocházejících z prodeje povolenek na emise skleníkových plynů.

Uplatnění energetického posudku

 Energetický posudek je vyžadován v rámci dotačních programů, jejichž cílem je snížení energetické náročnosti budovy či efektivnější využití zdrojů energie. U těchto programů je vyžadováno posouzení konkrétního navrženého opatření na základě zpracované projektové dokumentace, což koresponduje s účelem energetického posudku.

Dále se Energetický posudek uplatní v procesu územního a stavebního řízení při volbě nového zdroje tepla, dle zák. č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.

Energetický posudek je rozhodujícím dokementem, podle kterého rozhoduje stavební úřad v případech odpojování odběratelů od Systému centrálního zásobování tepla.

Energetický posudek zpracováváme především při níže uvedených příležitostech:

  • Nová zelená úsporám.

  • Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK).

  • Integrovaný regionální operační program (IROP).

  • Operační program životního prostředí (OPŽP).

  • Odpojování odběratelů tepla od Systému centrálního zásobování

  • Volba nového zdroje tepla v případě výstavby nové budovy, resp. větší změny dokončené budovy.