info@projekty-stefko.cz

+420 720 361 227

ENERGETICKÝ POSUDEK

Všeobecně

 Energetický posudek (EP) je metoda energetického hodnocení, která slouží k posouzení plnění předem stanovených technických, ekologických a ekonomických parametrů, určených zadavatelem energetického posudku včetně výsledků a hodnocení (§ 2, písm. o) zákona č. 406/2000 Sb.).  Účelem energetického posudku je zhodnocení konkrétního navrženého opatření na základě zpracované projektové dokumentace, nebo zhodnocení přínosu opatření po již provedené realizaci.

 Oproti energetickému auditu slouží energetický posudek k vyhodnocení jednoho, nikoliv někola různých opatření, tedy např. k vyhodnocení úspor vzniklých zateplením jedné budovy v rámci energetického hospodářství několika budov. Výsledkem jsou informace o úsporách nákladů, ekologickém vlivu a časové návratnosti investice navrženého opatření.

 

Typy energ. posudků (§ 9a, odst. 1 zák. č. 406/2000 sb.)

 Energetický posudek pro:

a) posouzení technické, ekonomické a ekologicképroveditelnosti alternativních systémů dodávek energie při výstavbě nových budov nebo při větší změně dokončené budovy se zdrojem energie s instalovaným výkonem vyšším než 200 kW; energetický posudek je součástí průkazu podle § 7a, odst.4, písm. c),

b) posouzení proveditelnosti zavedení výroby elektřiny uenergetického hospodářství s celkovým tepelným výkonem vyšším než 5 MW, pokud je předložena dokumentace stavby podle zvláštního právního předpisu pro budování nového zdroje energie nebo pro změnu dokončených staveb u zdrojů energie již vybudovaných,

c) posouzení proveditelnosti zavedení dodávky tepla u energetického hospodářství s celkovým elektrickým výkonem vyšším než 10 MW, pokud je předložena dokumentace stavby podle zvláštního právního předpisu pro budování nového zdroje energie nebo pro změnu dokončených staveb u zdrojů energie již vybudovaných; uenergetickéhohospodářství, které užívá plynové turbíny, se tato povinnost vztahuje na celkový elektrický výkon vyšší než 2 MW, u spalovacích motorů se tato povinnost vztahuje na celkový elektrický výkon vyšší než 0,8 MW,

d) posouzení proveditelnosti projektůtýkajících se snižování energetické náročnosti budov, zvyšování účinnosti energie, snižování emisí ze spalovacích zdrojů znečištění nebo využití obnovitelných nebo druhotných zdrojů nebo kombinované výroby elektřiny a tepla financovaných z programů podpory ze státních, evropských finančních prostředků nebo finančních prostředků pocházejících z prodeje povolenek na emise skleníkových plynů,

e) vyhodnocení plnění parametrů projektů realizovaných v rámciprogramůpodle písmene d).

 

Uplatnění energetického posudku

 Energetický posudek je vyžadován v rámci dotačních programů, jejichž cílem je snížení energetické náročnosti budovy či efektivnější využití zdrojů energie. U těchto programů je vyžadováno posouzení konkrétního navrženého opatření na základě zpracované projektové dokumentace, což koresponduje s účelem energetického posudku.

Dále se Energetický posudek uplatní v procesu územního a stavebního řízení při volbě nového zdroje tepla, dle zák. č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.

Energetický posudek je rozhodujícím dokementem, podle kterého rozhoduje stavební úřad v případech odpojování odběratelů od Systému centrálního zásobování tepla.

Energetický posudek zpracováváme především při níže uvedených příležitostech:

  • Nová zelená úsporám.
  • Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK).
  • Integrovaný regionální operační program (IROP).
  • Operační program životního prostředí (OPŽP).
  • Odpojování odběratelů tepla od Systému centrálního zásobování
  • Volba nového zdroje tepla v případě výstavby nové budovy, resp. větší změny dokončené budovy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

© 2010-2020 Projekční kancelář Ing. Vratislav Štefko | realizace webprofirmy.cz