Projekční kancelář Ing. Vratislav Štefko

ENERGETICKÝ AUDIT

Všeobecně

Energetický audit (EA) je metoda energetického hodnocení, při které je analyzován stávající stav energetického hospodářství hodnoceného objektu či zařízení. Energetickým hospodářstvím může být jedna budova, ale také soubor budov (např. komplex nemocnice, továrny).

Energetický audit hodnotí:

  • tepelně – technické vlastnosti konstrukcí obálky budovy

  • zdroje energie

  • rozvody energie (tepla, chladu, teplé vody, technologické rozvody)

  • významné spotřebiče energie

  • systém managementu hospodaření energií

Výsledkem jsou informace o stávajícím stavu energetického hospodářství a návrhy opatření vedoucích k úsporám energií. Navržená opatření obsahují také informace o úsporách nákladů, ekologickém vlivu a časové návratnosti investice spojené s navrhovanými opatřeními.

 

Povinnost zpracovat Energetický audit

Povinnost mít zpracovaný energetický audit (EA) se řídí zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vztahuje se na:

Podnikatele, který zaměstnává 250 a více osob nebo vykazuje roční obrat po 2 po sobě jdoucích kalendářních roků vyšší než 1 300 000 000 Kč nebo bilanční sumu rozvahy vyšší než 1 100 000 000 Kč. EA je povinen podnikatel zajistit jednou za 4 roky pro celé energetické hospodářství.

Podnikatele, který nezaměstnává 250 a více osob a nevykazuje roční obrat vyšší než 1 300 000 000 platí taktéž povinnost zajistit EA v případě, když hodnota průměrného ročního nakládání s energií v energetickém hospodářství za poslední 2 po sobě jdoucí kalendářní roky je vyšší než 5 000 MWh/rok.

Povinnost pro kraje a obce, příspěvkové organizace státu, veřejné vysoké školy a Českou národní banku zajistit EA platí v případě, když hodnota průměrného ročního nakládání s energií v energetickém hospodářství za poslední 2 po sobě jdoucí kalendářní roky je vyšší než 500 MWh/rok.

Platnost energetického auditu je 10 let nebo do provedení změny energetického hospodářství, po které došlo za 2 po sobě jdoucí roky ke změně o více než 25 % při nakládání s energií EH ročně oproti stavu z platného energetického auditu.