info@projekty-stefko.cz

+420 720 361 227

ENERGETICKÝ AUDIT

CENÍK

Všeobecně

Energetický audit (EA) je metoda energetického hodnocení, při které je analyzován stávající stav energetického hospodářství hodnoceného objektu či zařízení. Energetickým hospodářstvím může být jedna budova, ale také soubor budov (např. komplex nemocnice, továrny).

Energetický audit hodnotí:

  • tepelně – technické vlastnosti konstrukcí obálky budovy
  • zdroje energie
  • rozvody energie (tepla, chladu, teplé vody, technologické rozvody)
  • významné spotřebiče energie
  • systém managementu hospodaření energií

Výsledkem jsou informace o stávajícím stavu energetického hospodářství a návrhy opatření vedoucích k úsporám energií. Navržená opatření obsahují také informace o úsporách nákladů, ekologickém vlivu a časové návratnosti investice spojené s navrhovanými opatřeními.

 

Povinnost zpracovat Energetický audit

Povinnost mít zpracovaný energetický audit (EA) se řídí zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vztahuje se na:

Fyzické a právnické osoby s celkovou roční spotřebou energie 35 000 GJ. Hodnota je stanovena jako součet za všechny budovy a energetická hospodářství příslušené osoby a týká se pouze jednotlivých budov nebo jednotlivých energetických hospodářství, které mají roční spotřebu energie vyšší než 700 GJ.

Organizační složky státu, krajů a obcí a příspěvkové organizace s celkovou roční spotřebou energie 1 500 GJ. Hodnota je stanovena jako součet za všechny budovy a energetická hospodářství příslušené organizační složky státu nebo příspěvkové organizace a týká se pouze jednotlivých budov nebo jednotlivých energetických hospodářství, které mají roční spotřebu energie vyšší než 700 GJ.

Stavebníky, pokud vrámci větší změny dokončené budovy nejsou splněny požadavky na energetickou náročnost budovy podle § 7, odst. 5, písm. f) zákona.

 

Podnikatel, který není malým nebo středním podnikatelem

Podnikatelé, kteří nejsou malým nebo středním podnikatelem, mají dle § 9 odst. 2 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií za povinnost zpracovat pro jím užívané nebo vlastněné energetické hospodářství Energetický audit a dále jej pravidelně zpracovávat nejméně jednou za čtyři roky.

Povinnost zpracovat Audit nemá ten podnikatel, který má zaveden a akreditovanou osobou certifikován systém hospodaření s energií podle české harmonizované normy. upravující systém managementu hospodaření s energií19) nebo má zaveden a akreditovanou osobou certifikován systém environmentálního řízení podle české harmonizované normy upravující systémy environmentálního managementu20), který zahrnuje energetický audit.

19) ČSN EN ISO 50001 – Systém managementu hospodaření s energií.
20) ČSN EN ISO 14001 – Systémy environmentálního managementu.

 

© 2010-2020 Projekční kancelář Ing. Vratislav Štefko | realizace webprofirmy.cz